STATUT ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO - pobierz

 

Celem statutowym Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki we wszelkich dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ważnych dla miasta Łodzi i regionu oraz rozbudzanie życia naukowego w terenie. Towarzystwo dąży do zespolenia środowiska naukowego miasta Łodzi i regionu oraz jest wyrazicielem jego dążeń w stosunku do władz i społeczeństwa.

Działalność Łódzkiego Towarzystwa Naukowego od początku lat 90-tych ubiegłego wieku koncentruje się wokół 5 głównych zadań:

  • integracji środowiska akademickiego Łodzi
  • działalności wydawniczej
  • działalności naukowo-badawczej
  • działalności edukacyjnej
  • promocji osiągnięć naukowych

 

Integracja środowiska realizowana jest w różnych formach, wśród których szczególne uznanie znalazło, organizowanie sesji jubileuszowych dla zasłużonych członków Towarzystwa połączone z publikowaniem biograficznych tomików w serii "Sylwetki Łódzkich Uczonych", oraz częścią towarzyską, organizacje koncertów noworocznych dla środowiska akademickiego Łodzi, czy kolacji wigilijnych dla członków Towarzystwa. Integracja merytoryczna środowiska pozwala również na wypracowanie wspólnych stanowisk w sprawach ważnych dla całej Łodzi akademickiej.


Działalność wydawnicza
jest kontynuacją tradycyjnej formy pracy Towarzystwa, ale rozszerzaną o powoływanie nowych serii wydawniczych. Dotyczy to zwłaszcza serii informacyjnej ("Informator Nauki Łódzkiej"), w której publikuje się każdego roku wykaz wszystkich stopni i tytułów naukowych nadanych przez łódzkie uczelnie, a także Sylwetki doktorów honoris causa łódzkiej nauki w latach 1945 - 2000, czy sylwetki łódzkich rektorów w latach 1945 - 2002. Inna seria zatytułowana "Moja droga do nauki", dokumentuje historię powstania łódzkiego środowiska akademickiego.


Działalność naukowo-badawcza
Towarzystwa prowadzona jest głównie w formie posiedzeń naukowych organizowanych przez Wydziały i Komisje. Organizowane są również interdyscyplinarne zebrania naukowe skupiające wokół ważnego problemu różnych specjalistów. W ramach Łódzkiego Towarzystwa Naukowego podjęto szerokie badania nad rolą nauczycieli łódzkich (zarówno akademickich jak i szkół średnich) w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi, a także nad tworzeniem szkół naukowych.


Działalność edukacyjna
- Łódzkie Towarzystwo Naukowe realizując swe zadania statutowe, promocji nauki i osiągnięć badawczych, od blisko dziesięciu lat kontynuuje inicjatywę włączenia się w proces kształcenia kadr na poziomie doktorskim. Proponujemy studentom – doktorantom łódzkich uczelni –  uczestnictwo w cyklu dziesięciu wykładów, zintegrowanych z programem kształcenia na swojej uczelni, w ramach wykładów do wyboru na studiach doktoranckich. Wykłady prowadzą łódzcy naukowcy – członkowie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. W każdym cyklu wykładów podejmowane są wiążące i najbardziej aktualne zagadnienia współczesnego świata, stanowiące wyposażenie intelektualne każdego słuchacza aspirującego do stopnia doktora.


Działalność promocyjna osiągnięć naukowych - Łódzkie Towarzystwo Naukowe jest inicjatorem i głównym organizatorem corocznych Festiwali Nauki, Techniki i Sztuki, które trwają każdego roku siedem dni i skupiają reprezentantów wszystkich środowisk naukowych i artystycznych Łodzi. Biuro Festiwalu mieści się w siedzibie Towarzystwa, tu też koncentruje się działalność programowa tej imprezy promującej osiągnięcia całego środowiska skupionego w ŁTN.


Od szeregu lat Łódzkie Towarzystwo Naukowe bardzo aktywnie współpracuje z władzami samorządowymi Łodzi w ramach podpisanego porozumienia w pracach Rady ds. Nauk przy Prezydencie Miasta Łodzi. Współpraca ta przynosi wymierne efekty m.in. w powołaniu wspomnianego festiwalu, a także gruntów badawczych i wydawnictw edukacyjnych finansowanych przez władze miasta.

Tak szeroka działalność merytoryczna Łódzkiego Towarzystwa Naukowego możliwa jest dzięki temu, iż skupia ona samodzielnych pracowników naukowych wszystkich państwowych uczelni wyższych Łodzi oraz placówek naukowych PAN i instytutów resortowych.