REGULAMIN NAGRODY NAUKOWEJ ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

 

§1 Łódzkie Towarzystwo Naukowe przyznaje co roku Nagrodę Naukową za ważne i twórcze osiągnięcia naukowe.


§2 Nagroda Naukowa ŁTN może być przyznawana członkom Towarzystwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, zarówno poznawcze jak i stosowane oraz we wszelkich dziedzinach twórczości artystycznej w ciągu ostatnich trzech lat, a także za całokształt takiej działalności.


§3
Kapitułę Nagrody Naukowej ŁTN, zwana dalej Kapitułą, powołuje Zarząd Towarzystwa na czas jego kadencji i przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu członków. W skład Kapituły wchodzą przewodniczący poszczególnych wydziałów i Prezes Zarządu ŁTN jako jej przewodniczący.


§4
Kapituła Nagrody Naukowej ŁTN przedstawia Zarządowi ŁTN wniosek w sprawie nagrody. Uchwała w sprawie Nagrody Naukowej podejmowana jest na prawomocnie zwołanym zebraniu przez Zarząd Towarzystwa w drodze tajnego głosowania większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zarządu.


§5 Nagroda Naukowa ŁTN ma charakter indywidualny i składa się z dyplomu.


§6 Kandydatów do Nagrody Naukowej ŁTN zgłaszają wydziały Towarzystwa. Wydział może zgłosić tylko jednego kandydata. Wniosek o przyznanie Nagrody Naukowej ŁTN musi zawierać:
    - imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy kandydata,
    - miejsce zatrudnienia kandydata: uczelnia, wydział, instytut, katedra, zakład,
    - dyscyplina naukowa i /lub specjalność kandydata,
    - dokumentację bibliograficzną pracy czy prac naukowych zgłaszanych do nagrody i/lub wykorzystania wyników prac badawczych w praktyce,
    - uzasadnienie wniosku zawierające szczegółowe omówienie konkretnych osiągnięć i poparte recenzjami/omówieniami dwóch specjalistów reprezentujących dyscyplinę naukową kandydata.


§7 Kapituła spośród zgłoszonych wniosków wyłania w drodze tajnego głosowania zwykłą większością głosów jednego kandydata do Nagrody, którego przedstawia Zarządowi ŁTN. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos oddany przez przewodniczącego Kapituły.


§8 Nagroda Naukowa ŁTN wręczana jest podczas Walnego Zgromadzenia Ogólnego Członków.


§9
Dokumentacja kandydatów do Nagrody oraz protokoły z obrad są przechowywane w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.


§10 Regulamin przyznawania Nagrody Naukowej ŁTN i jego zmiany zatwierdza Zarząd ŁTN.

 


Edward Rosset (1980)
Maria J. Olszewska (1981)
Stefania Skwarczyńska (1983)
Marek Pawlikowski (1984)
Tadeusz Godycki-Cwirko (1985)
Karol Dejna (1986)
Józef Matuszewski (1987)
Julian Ławrynowicz (1988)
Antoni Czernielewski (1989)
Jadwiga Jakubowska (1990)
Witold Śmiech (1991)
Władysław Welfe (1992)
Halina Klatkowa (1993)
Zdzisław Ruszczak (1994)
Władysław Gundlach (1995)
Witold Ostrowski (1996)
Zygfryd Rymaszewski (1997)
Stefania Taniewska-Osińska (1998)
Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz (1999)
Maciej Pawlik (2000)
Wanda Nowakowska (2001)
Jerzy Starnawski (2002)
Andrzej Abramowicz (2003)
Tadeusz Krzemiński (2004)
Maria Krzemińska-Pakuła (2005)
Czesław Strumiłło (2006)
Marek Pawlikowski (2007)
Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz (2008)
Tadeusz Błażejewski (2009)
Janusz Szosland (2010)
Adam Sławomir Gala (2011)
Romuald Olaczek (2012)
Tadeusz Robak (2013)
Krzysztof Jażdżewski (2014)
Piotr Kula (2015)
Krzysztof Stefański (2016)
Maria Wichowa (2017)
Jolanta Kunert-Radek (2018)
Lucyna Domańska (2019)
Anna Warda (2020)
 

 

 

Drukuj