Aktualności

Art Inquiry. Recherches sur les arts - PEMS / ETYKA CZASOPISMA

Spis treści

 

Publication ethics and malpractice statementAll of the parties involved in the publication of „Art Inquiry. Recherches sur les arts” should become acquainted with the expected ethical standards to be followed during the publishing process. The journal adheres to the guidelines on good publishing practice set out by the Committee on Publication Ethics (COPE) and the ethical principles developed for the best Polish scholarly journals.

Key expectations of the editors

Responsibility
The editor of the journal is responsible for deciding which of the articles submitted by the authors should be accepted for publication. Those decisions should be made on the basis of scholarly merit and should comply with the legal requirements concerning libel, breach of copyright, and plagiarism. Editors may consult their decisions with other members of the editorial staff and with the members of the editorial board. They should: ensure that the articles comply with the norms accepted for academic publications; prevent the breach of ethical norms; be ready to publish erratum/corrigendum notices or apologies if this is deemed necessary.  

Impartiality, fairness and confidentiality

The submitted articles should be evaluated solely on the basis of intellectual merit without discrimination on grounds of gender, sexual orientation, religious beliefs, nationality, or political preferences of the author(s). No opinions on the submitted manuscripts should be disclosed to anyone other than the author(s), reviewer, and language editor of the journal.  In exceptional cases they may be consulted with other members of the editorial staff or the editorial board.  

Reviewing, disclosing information, conflicts of interest  
Editors should strive in each case to ensure that the submission receives a fair and competent peer review. Before the start of the evaluation process, the editors should preclude possible conflicts of interest stemming from competition, collaboration, or other relations or links with the author(s) or institutions associated with the paper under consideration. All the parties involved in the publishing process should be asked to disclose major conflicts of interest. Should such conflicts arise, the editors should take appropriate action (e.g. withdraw the article or publish an apology).
The unpublished submissions cannot be used in the editors’ own research without written permission from the author.
Editors should ensure the scholarly integrity of the journal by suggesting corrections and withdrawing articles which do not comply with expected standards, and detecting suspicious research results or infringements of authenticity. They should also ensure the integrity of the reviews.


Key expectations of the reviewers


Participation in editorial decisions
Since the review is to contribute to the decision-making process concerning the publication of the articles, each scholar asked for a peer review who does not feel competent in the subject matter or knows that s/he would not be able to prepare the review on time should promptly inform the editor of those facts. This will allow for the appointment of another reviewer, and will prevent delay in evaluating the submission.

Preventing conflicts of interest and ensuring confidentiality

Reviewers should not agree to evaluate the submissions if there is a conflict of interest  ensuing from their institutional or other links with the author, or if competing interests might potentially impact the evaluation.
Every reviewed manuscript should be treated as a confidential document. Its content cannot be disclosed to others or discussed with third parties without the editor’s permission.     

Objectivity and reliability
The submissions should be only evaluated for their intellectual merit. The reviewer must not have any personal bias or prejudice toward the author and must not make any ad hominem comments in the review. The opinions should be formulated clearly, and should be supported by relevant arguments. The reviewer should also alert the editors to any substantial similarity between the submitted manuscript and any other published content.   

 

Key expectations of the authors

Reporting research results
The theses of the articles should be clearly formulated to enable a precise presentation of the authors’ view on their subject. The manuscript should include the necessary references to  relevant literature, which will enable the reader/reviewer to assess the extent of its originality. Appropriation of ideas or making false or deliberately misleading statements is unethical.

Originality and plagiarism
The authors should ensure the full originality of their submission. The use of other authors’ ideas, results, or formulations should be appropriately marked and referenced. The author should also acknowledge the publications having substantial impact on the character of the submission.
Multiple submissions
The authors should not submit their work presenting the same research results to more than one journal. The submission of the same or similar content concurrently to different journals is unethical.
Personal acknowledgments
The authors should acknowledge the persons or institutions that have enabled or facilitated their research.

Conflict of interest
All authors should disclose in their articles any conflicts of interest that can be interpreted as influencing the research results or their interpretation.

 

Publisher’s statement

In the event of supposed or confirmed research misconduct, breach of ethical standards, or plagiarism, the publisher, in consultation with the editors of the journal, will move in to investigate the matter and take appropriate action. This may involve the withdrawal of the article from the journal, or, if it has already been printed, the publication of a formal notice detailing the misconduct.  

 

 

                         Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie


Wszystkie strony związane z publikacją „Art Inquiry. Recherches sur les arts” powinny zapoznać się ze standardami etycznymi obowiązującymi przy jego redagowaniu. Odwołują się do one do zasad praktyk dla redaktorów czasopism Komisji Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics, COPE) i zasad etycznych formułowanych dla najlepszych polskich czasopism.


OBOWIĄZKI REDAKTORA

Odpowiedzialność
Redaktor czasopisma podejmuje decyzje, które z artykułów nadesłanych do redakcji powinny być publikowane. Powinien przy tym kierować się względami ściśle merytorycznymi oraz wymogami prawnymi regulującymi sprawy zniesławienia, naruszania praw autorskich i plagiatu. Może w czasie tej działalności konsultować się z innymi członkami redakcji i komitetem redakcyjnym czasopisma. Redaktor powinien zachowywać normy przyjęte w publikacjach akademickich, wykluczać przypadki naruszania zasad etycznych oraz być gotowy do publikowania poprawek, wyjaśnień i przeprosin, o ile zajdzie taka potrzeba.

Bezstronność, sprawiedliwość i poufność

Nadesłane artykuły powinny być oceniane pod względem zawartości merytorycznej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora czy autorów. Żadne opinie o rozpatrywanym tekście nie będą znane nikomu oprócz autora (-ów), recenzenta i redaktora językowego czasopisma. W określonych przypadkach mogą one być rozważane z innymi członkami redakcji lub komitetu redakcyjnego.

Recenzowanie, ujawnianie informacji, konflikty interesów
Redaktor powinien dążyć w przypadku każdego tekstu do zapewnienia sprawiedliwej i merytorycznej recenzji. Przed rozpoczęciem procesu rozpatrywania artykułu redaktor powinien poznać ewentualne konflikty interesów wynikające z konkurencji, współpracy lub innych relacji i powiązań z każdym z autorów lub z instytucjami związanymi z publikowanym tekstem. Należy wymagać od wszystkich współpracowników ujawnienia istotnych konfliktów interesów. W przypadku ich zaistnienia powinny być podjęte działania (np. wycofanie artykułu lub opublikowanie sprostowania).
Nie opublikowane materiały nadesłane do redakcji nie mogą być używane w badaniach własnych redaktora bez pisemnej zgody autora.
Redaktor powinien stać na straży rzetelności czasopisma poprzez sugerowanie poprawek i wycofywanie artykułów nie spełniających zakładanych standardów,  a także tropienie podejrzanych badań lub ewentualnych uchybień w publikacjach. Powinien tez zwracać uwagę na uchybienia w recenzjach.


OBOWIĄZKI RECENZENTÓW


Udział w decyzjach redakcyjnych
Ponieważ recenzja ma pomóc redaktorowi w podjęciu decyzji związanej z publikacja tekstu, każda osoba poproszona o nią, która nie czuje się kompetentna w zakresie tematyki ocenianego artykułu lub wie, ze nie zdąży opracować recenzji we właściwym czasie powinna niezwłocznie powiadomić o tym redaktora. Pozwoli to powołać innego recenzenta, co zapobiegnie opóźnieniu w rozpatrzeniu sprawy druku tekstu.

Brak konfliktu interesów i poufność
Recenzenci nie powinni podejmować się oceny artykułów, w przypadku których występuje konflikt interesów. Przede wszystkim należy brać pod uwagę sprawy związane z relacjami współpracy lub innymi powiązaniami z autorem, a także kwestie konkurencji i jej ewentualnego wpływu na wydawaną ocenę.
Każdy recenzowany artykuł musi być traktowany jako dokument poufny. Nie może on być pokazywanym innym, a jego zawartość nie może być omawiana z innymi osobami bez zgody redaktora.    

Obiektywizm i wiarygodność
Oceny formułowane w recenzjach powinny uwzględniać tylko zawartość merytoryczna tekstu. Niedopuszczalne jest kierowanie się względami osobistymi odnoszącymi się do autora artykułu. Personalna krytyka autora jest niedopuszczalna. Formułowane opinie powinny być jasne, związane z odpowiednia argumentacją formułowanych tez i ocen. Recenzent powinien również zwracać uwagę redakcji na wszelkie znaczące podobieństwa poglądów wyrażonych w tekście do innych publikacji.


OBOWIĄZKI AUTORÓW

Ogłaszanie wyników badań
Tezy zawarte w artykułach powinny być formułowane w sposób jasny, umożliwiający sprecyzowanie stanowiska autora w związku z określonym zagadnieniem. Praca powinna zawierać niezbędne odniesienia do literatury naukowej pozwalające określić stopień jej nowatorstwa. Ukrywanie zapożyczeń lub podawanie fałszywych lub świadomie nieprawdziwych stwierdzeń jest nieetyczne.

Oryginalność i plagiat
Autorzy powinni upewnić się, że napisana przez nich praca jest w pełni oryginalna. Wykorzystane tezy innych autorów powinny zostać odpowiednio zasygnalizowane i opatrzone stosownymi odniesieniami. Należy też podawać publikacje, które w istotny sposób wpłynęły na charakter nadsyłanego artykułu.

Wielokrotne publikowanie
Autor nie powinien publikować wielokrotnie prac prezentujących te same wyniki badań w więcej lub jednym czasopiśmie. Równoległe złożenie tego samego artykułu do więcej niż jednego czasopisma jest nieetyczne.

Podziękowania i podawanie źródeł informacji
Artykuły powinny zawierać podziękowania dla osób lub instytucji, które umożliwiły lub ułatwiły autorowi przeprowadzenie badań.

Konflikt interesów
Wszyscy autorzy powinni ujawnić w artykule konflikty interesów, które mogą
 być interpretowane jako wpływające na wyniki badań lub ich interpretację.


OŚWIADCZENIE WYDAWCY


W przypadku domniemanej lub sprawdzonej nierzetelności naukowej, nieuczciwej publikacji lub plagiatu, wydawca w ścisłej współpracy z redaktorem czasopisma podejmie wszelkie właściwe kroki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do określonego artykułu. Obejmuje to wycofanie tekstu z czasopisma lub w przypadku wcześniejszego wydrukowania go publikację erraty.

 

Drukuj