Aktualności

Art Inquiry. Recherches sur les arts - REVIEW PROCESS / ZASADY RECENZOWANIA

Spis treści

 

The principles of reviewing and accepting articles for publication   

 

 1. After receiving the submissions, the editors take the preliminary decisions on the publication of the article, based on:
  –  its content,  with the focus on its congruence with the subject of the given issue and the general profile of the journal,
  –  its technical aspects, especially the preparation of the text in accordance with the guidelines  detailed on the journal’s website. If this condition is not fulfilled, the editors will ask the author to make corrections or additions.
 2. The main basis for the acceptance of the article for publication is a positive review by an independent peer reviewer(s) – specialist(s) in the field:
  – the reviewer(s) is/are appointed out of a number of scholars whose affiliations must be different from the affiliation of the author;
  – the list of the reviewers collaborating with the journal is published in every issue and provided on its website;
  – the reviews are archived by the editors and are not disclosed to anyone other than the editors and members of the editorial board.

Reviewer’s Conflict-of-Interest Statement

 

 

 

Zasady recenzowania i kwalifikowania tekstów do druku

 

 1. Po otrzymaniu tekstu redakcja dokonuje wstępnej kwalifikacji tekstu do druku pod względem:
  –  merytorycznym, zwracając uwagę na zgodność tematyki zgłoszonej pracy z tematem tomu i profilem czasopisma,
  –  technicznym, sprawdzając przygotowanie tekstu zgodnie z przyjętymi zasadami redakcyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej czasopisma. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, Redakcja zwraca się do Autora o wniesienie poprawek i uzupełnień.
 2. Główną podstawą kwalifikacji tekstu do druku jest pozytywna recenzja niezależnego recenzenta, lub recenzentów – specjalistów w danej dziedzinie wiedzy,
  – recenzent lub recenzenci powoływani są z grona współpracujących z Redakcją osób spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji
  – lista recenzentów publikowana jest w każdym numerze pisma i podawana na jego stronie internetowej
  – recenzje przechowywane są w archiwum redakcji i nie są upubliczniane poza gronem Redakcji i Rady Naukowej.

Oświadczenie recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów

 

Drukuj