Aktualności

Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź. Série: Recherches sur les Déformations - REVIEW PROCESS / ZASADY RECENZOWANIA

Spis treści

                          Review process / Zasady recenzowania

 

 

Oświadczenie recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów

 

Reviewer’s Conflict-of-Interest Statement

 


Podstawowe zasady recenzowania publikacji:
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review process").
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
    a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo,  związki prawne, konflikt),
    b) relacje podległości zawodowej,
    c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzje  mają formę pisemną i powinny być przygotowane w sposób obiektywny. Recenzja zawiera jednoznaczną decyzję, czy artykuł jest rekomendowany do druku w niezmienionej formie, po uwzględnieniu poprawek lub nie został przyjęty do publikacji.
6. Zasady kwalifikowania publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; na stronie internetowej czasopisma znajduje się  lista recenzentów współpracujących.
8. Recenzentów obowiązuje klauzula poufności w zakresie treści recenzowanych artykułów.

 

Drukuj