Aktualności

Acta Archaeologica Lodziensia

Spis treści

  

   ISSN 0065-0986
e-ISSN 2451-0300
    DOI 10.26485/AAL

 

 

NOWA STRONA CZASOPISMA

JOURNAL’S NEW WEBSITE

www.czasopisma.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia

www.journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          About journal

 

Acta Archaeologica Lodziensia is the oldest archaeological journal in the Lodz research center. It has been published as an annual for more than half a century. A rich variety of subjects, which are showing current research possibilities and new trends in archeology, characterizes published texts. Articles dedicated to issues of link between archeology and other disciplines (mainly: history, history of science and technology, architecture, art history) are often inserted. Chronological frameworks embrace a wide time range from the Stone Age to the present day. 

The journal is indexed in: Scopus, Index Copernicus (ICV 2014 – 65,08 ; ICV 2015 – 71,15),  PBN/POL-IndexCEEOL, BazHum, EBSCOhostCEJSHProquest, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, CEEOL, Index Copernicus, CEJSH.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

JOURNAL EDITORS

GUIDELINES FOR AUTHORS

REVIEW PROCESS

PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT

 

FULL TEXT ARTICLES

 

 

Editorial and Publisher address

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Problematyka pisma

 

Acta Archaeologica Lodziensia to najstarsza w łódzkim ośrodku naukowym archeologiczna seria wydawnicza, istniejąca już od ponad pół wieku.

Charakteryzują ją i wyróżniają na polskim rynku wydawnictw archeologicznych szczególnie dwa aspekty: integracyjny charakter i szeroki zakres tematyczny.

Publikowane w niej prace są autorstwa pracowników różnych instytucji głównie środkowopolskiego środowiska naukowego: Uniwersytetu Łódzkiego, Polskiej Akademii Nauk, muzeów regionu.

Różnorodność tematyczna obrazuje możliwości badawcze i aktualne trendy nowoczesnej, szeroko pojętej archeologii. Ramy chronologiczne obejmują bardzo szeroki zakres czasowy od epoki kamienia po współczesność. Liczne prace, które się dotychczas w niej ukazały, poświęcone były nie tylko archeologii sensu stricto, ale, co szczególnie ważne dla łódzkiego ośrodka archeologicznego, chlubiącego się szkołą archeologii pogranicza, także i problematykom styku archeologii z innymi dyscyplinami naukowymi: historią, historią nauki i techniki, architekturą, bronioznawstwem historycznym, historią sztuki. Zdecydowana większość opublikowanych pozycji to nie schematyczne, proste sprawozdania z realizowanych przez autorów badań, lecz opracowania powstałe w wyniku wieloletnich studiów nad tematem. Nie dziwi więc że są to najczęściej jedne z najważniejszych pozycji w dorobku wielu autorów, które zaważyły na ich karierze naukowej.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Scopus, Index Copernicus (ICV 2014 – 65,08 ; ICV 2015 – 71,15),  PBN/POL-IndexCEEOL, BazHum, EBSCOhostCEJSHProquest ERIH Plus i CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 9.
 
Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach: Index Copernicus, CEEOL i CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

 

Adres redakcji i wydawcy

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Editors / Redakcja

 

Editor in Chief  /Redaktor Naczelny prof. dr hab. Mariusz Mielczarek BIO Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deputy Editor / Zastępca Redaktora Naczelnego – dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, prof. UŁTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Editorial Secretaries / Sekretarze Redakcji - mgr Tomasz Kurasiński, mgr Piotr Komorowski

Language Editors / Redaktorzy Językowi - dr Karolina Skóra (polski; Polish), prof. Nicholas Sekunda (angielski; English), dr Vladimir Gorončarovskij (rosyjski, Russian)

 

Rada Redakcyjna /Advisory Board

– prof. Radu Ardevan (Romania)
– prof. Leszek Kajzer (Poland)
– dr Valery P. Nikonorov (Russia)
– prof. K. Noaáček (Czech Republic)
– prof. Michael Stefanakis (Greece)
– dr Vladimir Stolba (Denmark)
– prof. Jemes Symonds (Holland)
– prof. Witold Świętosławski (Poland)

 

 

Adres redakcji i wydawcy/ Editorial and Publisher address

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 Order the journal / Zamówienia

 


Full-text journal articles are available via: ŁTN website, CEEOL and CEJSH.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach CEEOL i CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 
Informacje dla autorów/ Guidelines for authors

 

 

Zasady przygotowania tekstu

Teksty powinny być dostarczone w plikach tekstowych (w formacie .doc lub pozwalającym na konwersję) ze zredukowanymi do niezbędnego minimum elementami formatującymi, bez pustych wierszy, bez dzielenia wyrazów, bez formatowania tekstu wielokrotnymi spacjami, bez ręcznego (za pomocą Entera) usuwania pojedynczych liter z końca wierszy. Przypisy tradycyjne, dolne, generowane automatycznie przez program komputerowy, zapisane zgodnie z zasadami przyjętymi w dotychczasowych tomach. Podpisy pod ilustracje w oddzielnym bloku tekstowym, zapisane zgodnie z zasadami przyjętymi w dotychczasowych tomach.

Do tekstów należy dołączyć streszczenia w języku polskim i angielskim o objętości do 1800 znaków oraz słowa kluczowe w obu językach.

Wykresy w oddzielnych plikach (w formacie .xls lub pozwalającym na konwersję).

Materiały ilustracyjne w oddzielnych plikach (w formatach .tiff lub .jpg) o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

W bibliografii preferowany jest styl Chicago.

 

 

 
Recenzenci/ Reviewers

 

 

Reviewers in volume 62/2016 - Recenzenci tomu 62/2016

 

dr hab. J. Bodzek (Poland)

dr V. Gorončarovskij (Russia)

dr K. Jarzęcki (Poland)

prof. dr hab. V. Orlyk (Ukraine)

dr P. Papiernik (Poland)

dr V. Petac (Romania)

mgr J. Piniński (Poland)

dr hab. D. Poliński (Poland)

dr hab. P. Strzyż (Poland)

dr E. Walczak (Poland)

 

 

 

Reviewers in volume 61/2015 - Recenzenci tomu 61/2015

 

dr hab. J. Bodzek (Poland)

prof. dr hab. V. Orlyk (Ukraine)

dr P. Papiernik (Poland)

dr V. Petac (Romania)

mgr J. Piniński (Poland)

dr hab. D. Poliński (Poland)

dr hab. P. Strzyż (Poland)

dr E. Walczak (Poland) 

Zasady recenzowania/ Review processOświadczenie recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów

Formularz recenzencki

 

Reviewer’s Conflict-of-Interest Statement

 

 

1. Po otrzymaniu tekstu redakcja dokonuje wstępnej kwalifikacji tekstu do druku pod względem:
a)  merytorycznym, zwracając uwagę na zgodność tematyki zgłoszonej pracy z profilem czasopisma,
b) technicznym, sprawdzając przygotowanie tekstu zgodnie z przyjętymi zasadami redakcyjnymi, zamieszczonymi na stronie internetowej czasopisma. Jeśli ten warunek nie jest spełniony Redakcja zwraca się do Autora o wniesienie poprawek i uzupełnień.


2. Główną podstawą kwalifikacji tekstu do druku jest pozytywna recenzja niezależnego recenzenta, specjalistw w danej dziedzinie wiedzy, powoływanego z grona współpracujących z Redakcją recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.


3. Autor /autorzy publikacji i recenzenci nie znają nawzajem swojej tożsamości. Lista współpracujących z Redakcją recenzentów zamieszczona jest na stronie internetowej czasopisma. Nazwiska recenzentów publikowanych w danym roczniku tekstów nie są ujawniane autorom, w każdym numerze czasopisma publikowana jest ich zbiorcza lista, uwzględniająca również recenzentów tekstów odrzuconych lub wycofanych przez Autorów.


4. Recenzja ma formę pisemną w postaci formularza oceny (podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma), zawierającą jednoznaczną konkluzję o przyjęciu / nieprzyjęciu lub przyjęciu tekstu do druku po uwzględnieniu koniecznych zdaniem recenzenta poprawek. Recenzje udostępniane są Autorom tekstów. W sytuacji krytycznych uwag recenzentów, Autora tekstu obowiązuje odniesienie się do recenzji.


5. W przypadku sprzecznych konkluzji recenzentów, po otrzymaniu odpowiedzi Autorów, Redakcja przeprowadza dyskusję i podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu. W uzasadnionych przypadkach powołuje się trzeciego niezależnego recenzenta. Redakcja informuje Autora o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku.

 

 Publication Ethics and Malpractice Statement

 

 

General information
1. „Acta Archaeologica Lodziensia” publishes articles on archeology, history, art history and hoplology.
2. Each article is reviewed by independent reviewers, who are experts in their respective fields.
3. The articles sent for publication should be written in Polish, English, German, French or Russian.
4. Any violation of the principles of good scientific and academic practice, including violation of Polish Act on Copyright and Neighboring Rights will be exposed and brought to the attention of relevant institution.

Authors' responsibilities
1. Author certifies that the submitted article is the original work of the Author.
2. Author certifies that the submitted article has not been published before.
3. Author certifies that the submitted article is not under consideration by any other publisher.
4. All collaborators who have made significant and substantial contributions to the article are considered co-authors and their contribution should be acknowledged in the article.
6. Author must identify all sources and references used in the article.
7. Before publication Author must sign copyright transfer agreement to publish and distribute the submitted article.

Reviewers' responsibilities

1. Reviewers must keep articles and the information they contain strictly confidential. It should not be discussed with anyone who is not directly involved in the review process.
2. Reviewers should judge the quality of articles objectively.
3. Each article is evaluated by at least two competent and independent Reviewers who are appointed from an academic unit other than that of the Author’s.

Editors’ responsibilities
1. The scientific contents, quality and consistency of the journal is guaranteed by the Editor.
2. Editors are responsible for deciding whether the article submitted to the journal should be published.
3. Editors’ decision to accept or reject an article for publication is based on its originality, importance and its relevance to the scope of the journal.
4. Editors warrant the anonymity of Reviewers.
5. Editors must act in any case of violation of the principles of good scientific and academic practice.
6. Editors must prevent any conflicts of interest between Editorial Board members, Advisory Board members, Authors and Reviewers.

 

 

Etyka czasopisma

 

Zasady ogólne
1. W czasopiśmie naukowym “Acta Archaeologica Lodziensia” publikowane są artykuły zgodne z zakresem tematycznym czasopisma, który obejmuje dyscypliny naukowe: archeologię, historię, historię sztuki, bronioznawstwo.
2. Wszystkie nadesłane artykuły są recenzowane przez niezależnego eksperta w dziedzinie, której dotyczy dany artykuł.
3. Nadesłana praca powinna być napisana w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuski lub rosyjskim.
4. Wszelkie próby nierzetelności naukowej, w tym naruszenia przez autorów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będą demaskowane, a o fakcie tym powiadomione zostaną właściwe instytucje.
 
Obowiązki autorów

1. Autorzy artykułów gwarantują pełną oryginalność swojego dzieła.
2. Autorzy gwarantują, iż ich prace nie były wcześniej publikowane w innych czasopismach.
3. Autorzy gwarantują, iż ich prace nie są w trakcie publikacji w innych czasopismach.
4. Autorami artykułu są wszystkie osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do powstania artykułu i powinny one zostać wymienione w nagłówku artykułu.
5. Autorzy zgłaszający artykuł zobowiązani są przekazać redakcji na piśmie informację na temat wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.
6. Autor musi ujawnić wszystkie źródła wykorzystywane w trakcie pracy nad artykułem.
7. Warunkiem zamieszczenia artykułu jest przekazanie redakcji podpisanego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich oraz o oryginalności pracy.
 
Obowiązki recenzentów
1. Recenzentów obowiązuje klauzula poufności w stosunku do wszystkich informacji związanych z ocenianą pracą.
2. Recenzenci oceniają artykuł z zachowaniem pełnego obiektywizmu.
3. Recenzje opracowywane są przez niezależnego eksperta zatrudnionych w innej jednostce niż autorzy ocenianej pracy.
 
Obowiązki wydawcy
1. Ostateczna decyzja w sprawie opublikowania artykułu należy do wydawcy.
2. Wydawca odpowiada za zawartość oraz jakość czasopisma.
3. Wydawca gwarantuje jakość oraz spójny poziom naukowy publikowanych artykułów.
4. Wydawca sprawdza spełnienie przez autorów ewentualnych warunków zawartych w recenzjach.
5. Wydawca podejmuje decyzję o publikacji pracy bądź jej odrzuceniu uwzględniając oryginalność pracy, istotność podjętego tematu oraz zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.
6. Wydawca gwarantuje anonimowość recenzentów wobec autorów prac.
7. Wydawca zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań w wypadku uzasadnionych podejrzeń naruszenia praw autorskich, fałszowania badań lub wyników badań bądź innego oszustwa naukowego.
8. Wydawca jest zobowiązany do zapobiegania konfliktom interesów pomiędzy kolegium redakcyjnym, autorami, recenzentami i radą naukową czasopisma.

 


 
  • Volume 62/2016 - Tom 62/2016    full text / pełny tekst                                        

Drukuj