Aktualności

Acta Archaeologica Lodziensia - PEMS / ETYKA CZASOPISMA

Spis treści


Publication Ethics and Malpractice Statement

 

 

General information
1. „Acta Archaeologica Lodziensia” publishes articles on archeology, history, art history and hoplology.
2. Each article is reviewed by independent reviewers, who are experts in their respective fields.
3. The articles sent for publication should be written in Polish, English, German, French or Russian.
4. Any violation of the principles of good scientific and academic practice, including violation of Polish Act on Copyright and Neighboring Rights will be exposed and brought to the attention of relevant institution.

Authors' responsibilities
1. Author certifies that the submitted article is the original work of the Author.
2. Author certifies that the submitted article has not been published before.
3. Author certifies that the submitted article is not under consideration by any other publisher.
4. All collaborators who have made significant and substantial contributions to the article are considered co-authors and their contribution should be acknowledged in the article.
6. Author must identify all sources and references used in the article.
7. Before publication Author must sign copyright transfer agreement to publish and distribute the submitted article.

Reviewers' responsibilities

1. Reviewers must keep articles and the information they contain strictly confidential. It should not be discussed with anyone who is not directly involved in the review process.
2. Reviewers should judge the quality of articles objectively.
3. Each article is evaluated by at least two competent and independent Reviewers who are appointed from an academic unit other than that of the Author’s.

Editors’ responsibilities
1. The scientific contents, quality and consistency of the journal is guaranteed by the Editor.
2. Editors are responsible for deciding whether the article submitted to the journal should be published.
3. Editors’ decision to accept or reject an article for publication is based on its originality, importance and its relevance to the scope of the journal.
4. Editors warrant the anonymity of Reviewers.
5. Editors must act in any case of violation of the principles of good scientific and academic practice.
6. Editors must prevent any conflicts of interest between Editorial Board members, Advisory Board members, Authors and Reviewers.

 

 

Etyka czasopisma

 

Zasady ogólne
1. W czasopiśmie naukowym “Acta Archaeologica Lodziensia” publikowane są artykuły zgodne z zakresem tematycznym czasopisma, który obejmuje dyscypliny naukowe: archeologię, historię, historię sztuki, bronioznawstwo.
2. Wszystkie nadesłane artykuły są recenzowane przez niezależnego eksperta w dziedzinie, której dotyczy dany artykuł.
3. Nadesłana praca powinna być napisana w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuski lub rosyjskim.
4. Wszelkie próby nierzetelności naukowej, w tym naruszenia przez autorów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będą demaskowane, a o fakcie tym powiadomione zostaną właściwe instytucje.
 
Obowiązki autorów

1. Autorzy artykułów gwarantują pełną oryginalność swojego dzieła.
2. Autorzy gwarantują, iż ich prace nie były wcześniej publikowane w innych czasopismach.
3. Autorzy gwarantują, iż ich prace nie są w trakcie publikacji w innych czasopismach.
4. Autorami artykułu są wszystkie osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do powstania artykułu i powinny one zostać wymienione w nagłówku artykułu.
5. Autorzy zgłaszający artykuł zobowiązani są przekazać redakcji na piśmie informację na temat wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.
6. Autor musi ujawnić wszystkie źródła wykorzystywane w trakcie pracy nad artykułem.
7. Warunkiem zamieszczenia artykułu jest przekazanie redakcji podpisanego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich oraz o oryginalności pracy.
 
Obowiązki recenzentów
1. Recenzentów obowiązuje klauzula poufności w stosunku do wszystkich informacji związanych z ocenianą pracą.
2. Recenzenci oceniają artykuł z zachowaniem pełnego obiektywizmu.
3. Recenzje opracowywane są przez niezależnego eksperta zatrudnionych w innej jednostce niż autorzy ocenianej pracy.
 
Obowiązki wydawcy
1. Ostateczna decyzja w sprawie opublikowania artykułu należy do wydawcy.
2. Wydawca odpowiada za zawartość oraz jakość czasopisma.
3. Wydawca gwarantuje jakość oraz spójny poziom naukowy publikowanych artykułów.
4. Wydawca sprawdza spełnienie przez autorów ewentualnych warunków zawartych w recenzjach.
5. Wydawca podejmuje decyzję o publikacji pracy bądź jej odrzuceniu uwzględniając oryginalność pracy, istotność podjętego tematu oraz zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.
6. Wydawca gwarantuje anonimowość recenzentów wobec autorów prac.
7. Wydawca zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań w wypadku uzasadnionych podejrzeń naruszenia praw autorskich, fałszowania badań lub wyników badań bądź innego oszustwa naukowego.
8. Wydawca jest zobowiązany do zapobiegania konfliktom interesów pomiędzy kolegium redakcyjnym, autorami, recenzentami i radą naukową czasopisma.

 

Drukuj