Przegląd Socjologiczny / Sociological Review

Spis treści


NOWA STRONA CZASOPISMA

JOURNAL’S NEW WEBSITE

http://czasopisma.ltn.lodz.pl/Przeglad-Socjologiczny

http://journals.ltn.lodz.pl/Przeglad-Socjologiczny

 

 

 

 

      ISSN 0033-2356
   e-ISSN 2450-9361
 
    DOI: 10.26485/PS  

 

 

 

About journal

 

Przegląd Socjologiczny ("Sociological Review") is the oldest journal on sociology in Poland. It was founded in 1930 by Florian Znaniecki, the eminent  Polish and world sociologist. Particular volumes of "Sociological Review" are  essentially devoted to selected sociological problems.  It is published quarterly with one issue published in English with contributions from foreign authors. Only  original texts are published, all articles are evaluated by external reviewers.

"We wish (...) to manifest that the journal  does not express the views of any "trend" or "school" but represents Polish sociological movement in general." / Florian Znaniecki  in reference to the preparation of Volume 1 of "Sociological Review," October, 1929/

 

The journal is indexed in: Index Copernicus (ICV 2014 – 71,50 ; ICV 2015 – 73,19),  PBN/POL-IndexCEEOLEBSCOhostCEJSH, BazHum, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

 

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, Index Copernicus, CEEOL and CEJSH.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

JOURNAL EDITORS

GUIDELINES FOR AUTHORS

REVIEW PROCESS

PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT

 

FULL TEXT ARTICLES

 

 

Editorial Address

Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź, Poland

tel. +48 42 635 52 52

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Publisher address

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Problematyka pisma 

 

„Pragniemy (...) zamanifestować, że pismo nie ma wyrażać poglądów jakiegoś »kierunku« czy »szkoły«, lecz reprezentować polski ruch socjologiczny w ogóle.”

/Florian Znaniecki w liście do Ludwika Krzywickiego, w związku  z przygotowaniem I tomu „Przeglądu Socjologicznego”. październik, 1929 r./

      Przegląd Socjologiczny jest najstarszym czasopismem socjologicznym w Polsce. Został założony przez Floriana Znanieckiego, klasyka socjologii polskiej i światowej, w roku 1930. Ukazuje się jako kwartalnik. Od kilkunastu lat poszczególne zeszyty „Przeglądu Socjologicznego” poświęcane są w większości wybranym zagadnieniom socjologicznym. Ponadto publikowane są zeszyty będące wyborem artykułów nadsyłanych do redakcji. Jeden zeszyt w roku jest anglojęzyczny z udziałem autorów zagranicznych. Publikowane są wyłącznie teksty oryginalne, wszystkie artykuły są oceniane przez recenzentów zewnętrznych.

    W latach 1930-1938 ukazało się siedem tomów „Przeglądu…”, jedynego w tym czasie ogólnopolskiego czasopisma poświęconego w całości socjologii. Na łamach „Przeglądu…” publikowali wtedy autorzy, których nazwiska przeszły do historii nauk społecznych (m.in. Hertz, Krzywicki, Ossowski, Rychliński, Znaniecki).  Dla uczczenia 80-lecia „Przeglądu…” zeszyt LIX/1 (wydany w 2010 r.) poświęcono przedrukom wybranych tekstów przedwojennych (tam również można odnaleźć kompletne spisy treści przedwojennych tomów Przeglądu).
    W 1946/7 r. w Łodzi, pod redakcją Józefa Chałasińskiego (w porozumieniu z F. Znanieckim przebywającym  w Stanach Zjednoczonych), ukazał się VIII tom „Przeglądu Socjologicznego”, zawierający niektóre  artykuły przygotowane do publikacji w 1939 r. Ukazały się jeszcze tomy IX i X, zanim w rezultacie procesu stalinizacji zlikwidowano w Polsce katedry, studia uniwersyteckie, placówki badawcze i wydawnictwa poświęcone socjologii jako „nauce burżuazyjnej”. „Odwilż” Października 1956 pozwoliła na odrodzenie się socjologii akademickiej. Wówczas J. Chałasiński (wraz z zespołem) wznowił wydawanie „Przeglądu…” pod auspicjami Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (ŁTN). Pojawiły się wtedy także inne czasopisma socjologiczne, przede wszystkim „Kultura i Społeczeństwo” (założone też przez Chałasińskiego) oraz „Studia Socjologiczne”. Profil naukowy „Przeglądu…” formowany był w tych latach przez Chałasińskiego i jego współpracowników. Stało się to szczególnie wyraźne w latach 1960-ych, kiedy Chałasiński  – w ramach restrykcji za krytykę polityki PZPR wobec nauki – został pozbawiony stanowisk w PAN i na Uniwersytecie Łódzkim.
   Po śmierci J. Chałasińskiego redakcję objął w 1979 r. Jan Lutyński w towarzystwie współpracowników z UŁ: A. Kłoskowskiej, J. Kulpińskiej, W. Piotrowskiego i J. Szczepańskiego. W latach 80-tych Przegląd koncentrował się na prezentacji badań socjologicznych nad przemianami zachodzącymi w Polsce, co prowadziło do kłopotów z cenzurą. Jaskrawym przykładem jest zeszyt relacjonujący obrady VI Zjazdu Socjologicznego (wrzesień 1981 w Łodzi), który był planowany w ramach tomu XXXV, a ukazał się jako pierwszy zeszyt tomu LV w roku 2006. Jeszcze kilka lat po śmierci J. Lutyńskiego w kwietniu 1988 ukazywały się zeszyty przez niego przygotowane. W latach 1989-2015 redaktorem naczelnym „Przeglądu Socjologicznego” była Jolanta Kulpińska. Od roku 2016 redaktorem naczelnym czasopisma jest Marek Czyżewski   Pismo jest obecnie wydawane jako kwartalnik. Poszczególne zeszyty są redagowane przez członków Komitetu Redakcyjnego, a niekiedy przez zaproszonych gości. Komitet Redakcyjny składa się z profesorów socjologii UŁ, natomiast członkowie Rady Redakcyjnej, recenzenci zewnętrzni, podobnie jak autorzy tekstów, reprezentują ogólnokrajowe środowisko socjologiczne. Zeszyty „Przeglądu…” mają w większości charakter tematyczny, ale pismo jest otwarte na teksty nadsyłane do redakcji. Szczególną uwagę poświęcamy nadal współczesnym przemianom społecznym, a także socjologicznemu warsztatowi badawczemu.

 

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus (ICV 2014 – 71,50 ; ICV 2015 – 73,19),  PBN/POL-IndexCEEOL, BazHum,  EBSCOhostCEJSH, ERIH Plus i CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 15.

 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach CEEOL, CEJSH, Index Copernicus oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

 

Adres redakcji

Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii

ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź, Poland

tel. +48 42 635 52 52

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Adres wydawcy

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 Editors / Redakcja

 

Editor in Chief / Redaktor Naczelny - dr hab. Marek Czyżewski, prof. UŁ  BIO - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deputy Editor / Zastępca Redaktora Naczelnego - prof. dr hab. Jolanta Kulpińska

Editorial Secretary / Sekretarz Redakcji - dr Sylwia Męcfal

Theme Editors / Redaktorzy Tematyczni 

– prof. dr hab. Zbigniew Bokszański
– dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS
– dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas
– dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska
– dr hab. Krystyna Janicka, prof. PAN
– dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ
– prof. Andreas Langenohl, Uniwersytet Giessen, Niemcy
– dr Sylwia Męcfal
– dr hab. Adam Mrozowicki, Uniwersytet Wrocławski
– dr hab. Paweł Starosta, prof. UŁ


Language Editors / Redaktorzy Językowi - Agnieszka Śliz, James Hartzell,

Statistical Editor / Redaktor Statystyczny - dr hab. Justyna Wiktorowicz

Advisory Board / Rada Redakcyjna

– prof. David Brown (Cornell University, USA)
– prof. dr hab. Krzysztof Gorlach (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
– prof. dr hab. Władysław Markiewicz  (członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Polska)
– prof. Harry Melin (Uniwersytet w Turku, Finlandia)
– prof. Fritz Schütze (emerytowany prof. Uniwersytetu Magdeburg, Niemcy)
– prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Ohio State University, USA)
– prof. dr hab. Antoni Sułek (Uniwersytet  Warszawski, Polska)
– prof. dr hab. Piotr Sztompka (emerytowany profesor UJ w Krakowie, Polska)
– prof. Lynda Walters (Uniwersytet Georgia, USA)
– prof. dr hab. Włodzimierz Wesołowski (emerytowany prof. IFiS PAN, profesor w Collegium Civitas, Warszawa, Polska)
– prof. dr hab. Włodzimierz Wincławski (emerytowany prof. UMK w Toruniu, Polska)
– prof. dr hab. Marek Ziółkowski (UAM w Poznaniu, Polska)

 

 

Editorial Address / Adres redakcji

Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź, Poland

tel. +48 42 635 5252

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Publisher address / Adres wydawcy

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 Order the journal / Zamówienia

 

 

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, CEEOL and CEJSH.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach CEEOL i CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 
Guidelines for authors / Dla autorów

 

 

 Reviewers / Recenzenci

 

 

Ireneusz Białecki

Andrzej Boczkowski

Adam Czabański

Krzysztof Czekaj

Kazimierz Frieske

Wiesław Gumuła

Adrian Hatos

Małgorzata Jacyno

Iwona Jakubowska-Branicka

Krystyna Janicka

Katarzyna Kaniowska

Marek Krajewski

Mirosław Księżopolski

Andreas Langenohl

Peter Millward

John Moores

Janusz Mucha

Wojciech Pawlik

Włodzimierz Piątkowski

Andrzej Piotrowski

Andrzej Rychard

Andrzej Sadowski

Lynda Walters

Krzysztof Wielecki

Włodzimierz Wincławski

Kazimiera Wódz


Review process /  Podstawowe zasady recenzowania publikacji 

 

 

Oświadczenie recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów

FORMULARZ RECENZJI

 

Reviewer’s Conflict-of-Interest Statement

 

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind reviewproces"}.

4. W   innych   rozwiązaniach   recenzent   musi   podpisać   deklarację   o   nie występowaniu   konfliktu   interesów;    za   konflikt   interesów   uznaje   się zachodzące między recenzentem a autorem:
    a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo,  związki prawne, konflikt),
    b) relacje podległości zawodowej,
    c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

  

Publication Ethics and Malpractice Statement - downloadEtyka czasopisma - pobierz
 

2018

Tom 67 Przeglądu Socjologicznego zadanie finansowane w ramach umowy 696/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na działalność upowszechniającą naukę
 

 

 

2017

Tom 66 Przeglądu Socjologicznego - zadanie finansowane w ramach umowy 597/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na działalność upowszechniającą naukę
 

 

 

 


2016

 Tom 65 Przeglądu Socjologicznego jest finansowany w ramach umowy 703/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę 

 

 

 


2015

 

 


2014

 


2013

 


2012