Przegląd Socjologiczny / Sociological Review - REVIEW PROCESS / ZASADY RECENZOWANIA

Spis treści


Review process /  Podstawowe zasady recenzowania publikacji 

 

 

Oświadczenie recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów

FORMULARZ RECENZJI

 

Reviewer’s Conflict-of-Interest Statement

 

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind reviewproces"}.

4. W   innych   rozwiązaniach   recenzent   musi   podpisać   deklarację   o   nie występowaniu   konfliktu   interesów;    za   konflikt   interesów   uznaje   się zachodzące między recenzentem a autorem:
    a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo,  związki prawne, konflikt),
    b) relacje podległości zawodowej,
    c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.