Aktualności

Prace Polonistyczne / Studies in Polish Literature - PEMS / ETYKA CZASOPISMA

Spis treści


Publication Ethics and Malpractice Statement


1. The journal publishes papers concerning the field of humanities, specifically the discipline of literary study.
2. The editorial board provides the authors with an objective review of their submitted paper. The paper is valued on the basis of its content.
3. Papers are reviewed by two independent external reviewers who are not affiliated with the editor in chief.
4. Should the reviewers express conflicting judgements, a third expert is called upon. The final decision to accept or reject the paper for publication lies solely with the editorial board of  “Prace Polonistyczne”. The final decision to accept or reject the paper for publication lies solely with the editorial board of “Prace Polonistyczne”.
5. The editorial board can reject a paper without calling upon reviewers should the content of the paper not fall within the field the journal’s remit or be of unsatisfactory, substandard quality.
6. During the review process, the double-blind method is applied (neither the author nor the reviewer knows the identity of the other). In other cases, reviewers are obliged to sign a declaration that there is no conflict of interest. Conflicts are defined as direct personal relations between the reviewer and the reviewee (a family or legal relationship or conflict), a professional relationship involving a subordinate; direct collaboration in the field of work during the two years prior to the time of the review.
7. Information on both the editorial and review guidelines can be found on the online version of the journal.
8. The editorial board of “Prace Polonistyczne” declares that any incidences of professional dishonesty such as ghostwriting and guest authorship, as well as other breaches of ethical conduct, will be made known and reported to the relevant official bodies.

Reviewer’s responsibilities

1. Reviews should be submitted in a written format and must assess the paper objectively. The review must conclude unambiguously whether the paper be recommended for print in its original form, or with amendments, or be rejected.
2. In the case of papers needing considerable correction by the author, the corrected version should gain the reviewer’s or the editor in chief’s acceptance.
3. All reviewers are obliged to confidentiality in relation to the paper’s content.


Author’s responsibilities
1. The author submits for publication an original article, which is a result of his or her own research, has not been published before, and is not the subject of other publishing procedures.
2. In case of multi-author papers, the authors indicate their percentage contribution to the paper and all its parts.
3. The authors are obliged to submit in the paper all the citations which had a substantial influence on the content. All sources must also be quoted.
4. Should the author disagree with a reviewer’s opinion, he or she is entitled to submit an explanation of his or her disagreement to the editorial board.
5. The authors are obliged to submit to the editorial board a written statement as to the originality of the paper and submit a copyright transfer on to the publisher.

 

 

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie


 
Obowiązki Redakcji
1. W czasopiśmie publikowane są artykuły, których tematyka  mieści się w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie: literaturoznawstwo.
2. Redakcja zapewnia autorom tekstów  obiektywną ocenę nadesłanych treści. Podstawą oceny jest zawartość  merytoryczna artykułu.
3. Artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którzy powoływani są spoza jednostki, w której afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma.
4. W przypadku sprzecznych ocen recenzentów może zostać powoływany trzeci recenzent. Ostateczną decyzję o przyjęciu tekstu do druku  lub odrzuceniu podejmuje Redakcja „Prac Polonistycznych”.
5. Redakcja może odrzucić artykuł bez zasięgania opinii recenzentów, jeżeli artykuł nie odpowiada profilowi czasopisma lub nie spełnia standardów jakościowych.
6. W procesie recenzowania obowiązuje  model „double-blind review process" (autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości). W   innym   przypadku   recenzent  zobowiązany jest   podpisać   deklarację   o   niewystępowaniu   konfliktu   interesów. Za konflikt   interesów   uznaje   się zachodzące między recenzentem a autorem:   bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo,  związki prawne, konflikt); relacje podległości zawodowej; bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
7. Redakcja umieszcza na stronie internetowej czasopisma informację na temat zasad redakcji tekstu oraz zasad recenzowania.
8.  Redakcja „Prac Polonistycznych”, aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, jako przejawom nierzetelności naukowej,  informuje, że wszelkie wykryte przypadki ghostwriting” i „guest authorship”, jak również inne przejawy łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

Obowiązki Recenzentów
1. Recenzje („double-blind review process") mają formę pisemną i powinny być przygotowane w sposób obiektywny. Recenzja zawiera jednoznaczną decyzję, czy artykuł jest rekomendowany do druku w niezmienionej formie, po uwzględnieniu poprawek lub nie został przyjęty do publikacji.
2. W przypadku artykułów wymagających znaczących korekt autora, poprawiona wersja artykułu powinna uzyskać akceptację recenzenta lub redaktora naczelnego.
3. Recenzentów obowiązuje klauzula poufności w zakresie treści recenzowanych artykułów.
 
Obowiązki autorów
1. Autorzy zgłaszają do publikacji oryginalne rozprawy naukowe, które są wynikiem badań własnych, które nie były wcześniej opublikowane i nie są przedmiotem innych procedur wydawniczych.
2. W przypadku artykułów wieloautorowych autorzy wskazują procentowy wkład poszczególnych autorów w powstanie artykułu i jego części.
3. Autorzy zobowiązani są zamieścić w artykule cytowania wszystkich prac, które miały istotny wpływ na treść artykułu oraz źródła wykorzystywanych danych.
4. W przypadku, kiedy autor nie zgadza się z opinią recenzenta, ma prawo przesłać Redakcji wyjaśnienie swojego stanowiska.
5. Autorzy są zobowiązani przekazać Redakcji pisemne oświadczenie o oryginalności artykułu i przeniesieniu praw autorskich.

 

Drukuj