Aktualności

Prace Polonistyczne / Studies in Polish Literature - REVIEW PROCESS / ZASADY RECENZOWANIA

Spis treści

 

Review process / Zasady recenzowania

 

Oświadczenie recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów

FORMULARZ RECENZJI

Reviewer’s Conflict-of-Interest Statement

Podstawowe zasady recenzowania publikacji:
1.Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2.W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej.
3.Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review process").
4.W   innych   rozwiązaniach   recenzent   musi   podpisać   deklarację   o  niewystępowaniu   konfliktu   interesów.    Za   konflikt   interesów   uznaje   się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo,  związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5.Recenzje  mają formę pisemną i powinny być przygotowane w sposób obiektywny. Recenzja zawiera jednoznaczną decyzję, czy artykuł jest rekomendowany do druku w niezmienionej formie, po uwzględnieniu poprawek lub nie został przyjęty do publikacji.
6.Zasady kwalifikowania publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
7.Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; na stronie internetowej czasopisma znajduje się  lista recenzentów współpracujących.
8.Recenzentów obowiązuje klauzula poufności w zakresie treści recenzowanych artykułów.

 

Drukuj