Studia Wyborcze / Electoral Studies - REVIEW PROCESS / ZASADY RECENZOWANIA

Spis treści

 

Review process 

 

1. Each article, after the initial assessment  made by the "Electoral Studies"  editor-in-chief  is forwarded to two independent domestic or foreign reviewers.
2. Reviews are anonymous, reviewers do not know the name of the author of the text.
3. Reviewer assess:
- Importance of the topic
- The actual state of research on this topic
- Clarity and completeness of argument2
- The correctness of the legal analysis
- The use of literature
- The formal aspect of the text, including the correctness of legal language
4.The article is published in case of receiving two positive reviews. If necessary, comments made by the reviewers are presented to the author (authors) to refer to them, or make appropriate changes and additions.

Reviewer’s Conflict-of-Interest Statement

 

 

Zasady recenzowania

 

1. Każdy nadesłany artykuł po wstępnej ocenie przez redaktora naczelnego „Studiów Wyborczych” przesyłany jest do dwóch niezależnych krajowych lub zagranicznych recenzentów.
2. Recenzje są anonimowe, recenzenci nie znają nazwiska (nazwisk) autora tekstu.
3. Recenzent ocenia:
- znaczenie tematu
- stan badań na ten temat
- klarowność i zupełność wywodu
- poprawność analizy prawniczej
- wykorzystanie literatury przedmiotu
- stronę formalną pracy, w tym poprawność języka prawniczego
4. Artykuł jest publikowany w przypadku otrzymania dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku zgłoszenia przez recenzentów uwag, są one przedstawiane autorowi (autorom) w celu odniesienia się do nich, ewentualnie dokonania stosownych zmian i uzupełnień.

Oświadczenie recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów