Home Zakres działalności
Reklama

Działalność Towarzystwa PDF

W nowej sytuacji, działalność Łódzkiego Towarzystwa Naukowego od początku lat 90-tych koncentruje się wokół 5 głównych zadań:

  • integracji środowiska akademickiego Łodzi,
  • działalności wydawniczej,
  • działalności naukowo-badawczej,
  • działalności edukacyjnej oraz
  • promocji osiągnięć naukowych środowiska.

W obecnej sytuacji atomizacji i głębokiej specjalizacji badań, ale również życia naukowego Towarzystwo pragnie wrócić do dobrych tradycji wspólnoty akademickiej; Integracja środowiska realizowana jest w różnych formach, wśród których szczególne uznanie znalazło, organizowanie sesji jubileuszowych dla zasłużonych członków Towarzystwa połączone z publikowaniem biograficznych tomików w serii "Sylwetki Łódzkich Uczonych", oraz częścią towarzyską, organizacje koncertów noworocznych dla środowiska akademickiego Łodzi, czy kolacji wigilijnych dla członków Towarzystwa. Integracja merytoryczna środowiska pozwala również na wypracowanie wspólnych stanowisk w sprawach ważnych dla całej Łodzi akademickiej.

Działalność wydawnicza jest kontynuacją tradycyjnej formy pracy Towarzystwa, ale rozszerzaną o powoływanie nowych serii wydawniczych. Dotyczy to zwłaszcza serii informacyjnej ("Informator Nauki Łódzkiej"), w której publikuje się każdego roku wykaz wszystkich stopni i tytułów naukowych nadanych przez łódzkie uczelnie, a także Sylwetki doktorów honoris causa łódzkiej nauki w latach 1945 - 2000, czy sylwetki łódzkich rektorów w latach 1945 - 2002. Inna seria zatytułowana "Moja droga do nauki", dokumentuje historię powstania łódzkiego środowiska akademickiego.

Działalność naukowo-badawcza Towarzystwa prowadzona jest głównie w formie posiedzeń naukowych organizowanych przez Wydziały i Komisje. Coraz częściej organizowane są również interdyscyplinarne zebrania naukowe skupiające wokół ważnego problemu różnych specjalistów. W ramach Łódzkiego Towarzystwa Naukowego podjęto szerokie badania nad rolą nauczycieli łódzkich (zarówno akademickich jak i szkół średnich) w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi, a także nad tworzeniem szkół naukowych.

Nową formą jest działalność edukacyjna Towarzystwa. Odbywa się ona na dwóch płaszczyznach. ŁTN uruchomił "Studia III stopnia"( wg nomenklatury francuskiej) będące początkowym etapem głównie metodologicznym studiów doktoranckich. Drugim elementem edukacyjnym działalności Towarzystwa jest podjęcie prac nad programem i przygotowaniem podręczników oraz nauczycieli do "nauczania regionalnego". Przygotowano i wydano zarówno informator programowy kształcenia regionalnego jak również podręczniki dla przedszkola, gimnazjum i liceum.

Działalność promocyjna osiągnięć naukowych jest nową formą dawnej popularyzacji nauki. Łódzkie Towarzystwo Naukowe stało się inicjatorem i współorganizatorem corocznych festiwali nauki, techniki i sztuki, które trwają każdego roku trzy dni i skupiają reprezentantów wszystkich środowisk naukowych i artystycznych Łodzi. Biuro festiwalu mieści się w siedzibie Towarzystwa, tu też koncentruje się działalność programowa tej imprezy promującej osiągnięcia całego środowiska skupionego w ŁTN.

Od szeregu lat Łódzkie Towarzystwo Naukowe bardzo aktywnie współpracuje z Władzami Samorządowymi Łodzi w ramach podpisanego porozumienia w pracach Rady ds. Nauk przy Prezydencie Miasta Łodzi. Współpraca ta przynosi wymierne efekty m.in. w powołaniu wspomnianego festiwalu, a także gruntów badawczych i wydawnictw edukacyjnych finansowanych przez władze miasta.

Tak szeroka działalność merytoryczna Łódzkiego Towarzystwa Naukowego możliwa jest dzięki temu, iż skupia ona samodzielnych pracowników naukowych wszystkich państwowych uczelni wyższych Łodzi oraz placówek naukowych PAN i instytutów resortowych.