Home
Reklama
Reklama

Zasady i tryb przyjmowania nowych członków Towarzystwa PDF

Zasady i tryb przyjmowania nowych członków Towarzystwa.

Zasady te reguluje §9 Statutu ŁTN:

1) Z inicjatywą przyjęcia mogą wystąpić dwaj członkowie zwyczajni ŁTN (przedłożenie propozycji osobie, wyjaśnienie zasad, uzyskanie wstępnego zainteresowania), powinni powiadomić o tym pisemnie lub ustnie przewodniczącego wydziału;

2) Przewodniczący wydziału zawiadamia kandydata o wszczęciu postępowania i prosi o wyrażenie zgody na piśmie na kandydowanie oraz nadesłanie życiorysu naukowego i wykazu najważniejszych publikacji (10-15);

3) Po uzyskaniu tych materiałów przewodniczący wydziału zwraca się do wnioskodawców o przygotowanie oceny i opinię o dorobku naukowym kandydata – rekomendacji naukowej (ale również etycznej);

4) Opinie te powinny być zaprezentowane na zebraniu wydziału i poddane pod głosowanie;

5) Wydział może zdecydować, aby odczytanie opinii zostało poprzedzone wykładem kandydata (statut nie stawia takiego wymagania);

6) Po pozytywnym wyniku głosowania wydział przesyła dokumenty do biura Towarzystwa;

7) Sekretarz generalny ŁTN po zapoznaniu się z dokumentami decyduje o wprowadzeniu wniosku do porządku obrad zarządu Towarzystwa. Wniosek imiennie zostaje umieszczony w zaproszeniu na posiedzenie zarządu ŁTN;

8) Na posiedzeniu zarządu przewodniczący (sekretarz) wydziału prezentuje życiorys naukowy i dorobek publikacyjny kandydata, przedstawia konkluzje opinii osób wprowadzających i informuje o wyniku głosowania na posiedzeniu Wydziału. Po dyskusji wniosek zostaje poddany głosowaniu tajnemu. Kandydat zostaje przyjęty głosami 2/3 uczestniczących w posiedzeniu członków zarządu (przy zachowaniu kworum statutowego członków);

9) Prezes powiadamia kandydata o przyjęciu (lub nieprzyjęciu) kandydata w poczet członków Towarzystwa i zaprasza go na posiedzenie zarządu lub Zgromadzenie Ogólne celem dokonania wręczenia aktu nominacji; 10) Członkowie przyjęci w pierwszym półroczu (do końca czerwca) opłacają całą roczną składkę, w drugiej połowie 1/2 składki pierwszego roku przyjęcia.